Privacyverklaring

Artikel 1. Algemeen

Wijkgezondheidscentrum De Wille respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Wijkgezondheidscentrum De Wille, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt en gebruikt.

Wanneer u zich via de website inschrijft als patiënt, een afspraak maakt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat Wijkgezondheidscentrum De Wille de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Wijkgezondheidscentrum De Wille verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

I. Informatie die u zelf verstrekt:

  • Afspraken: Mail en telefoon
  • Inhoud van correspondentie met ons
  • Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt
  • Contact of klachtenformulier: voornaam, naam, emailadres en bericht

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op een server van een derde partij.

II. Automatisch verzamelde informatie:

  1. Verder verzamelt Wijkgezondheidscentrum De Wille ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen. 

 

Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u ingeschreven bent. Om uit de database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven via de website of via de instructies onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

Wijkgezondheidscentrum De Wille geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Artikel 5. Beveiliging

Wijkgezondheidscentrum De Wille beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

Artikel 6. Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

Wijkgezondheidscentrum De Wille verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat Wijkgezondheidscentrum De Wille bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via:
(zie artikel 6. Contact).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat Wijkgezondheidscentrum De Wille inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 5. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Artikel 6. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve Wijkgezondheidscentrum de Wille te contacteren:

  • Via e-mail: wgc@wgcdewille.be
  • Via Post: Kapelstraat 4 te 2830 Willebroek
  • Via telefoon: 03/500.50.12